Startsida Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Välkommen till Silvaboreal

Varför finns och vad är Silvaboreal?

Långsiktiga fältförsök är nödvändiga för att kunna besvara de frågor om komplexa samband i skogliga ekosystemen som ställs och för att ge en vetenskaplig grund för ett hållbart bevarande och nyttjande av skogen som naturresurs. Detta har aktualiserats ytterligare i denna tid när klimatet förändras och där förväntningarna på skogen i den framväxande bioekonomin är stora samtidigt som miljömålen är ambitiösa. Av stort värde är också att fältförsök och demonstrationsytor bidrar till diskussion och implementering av forskningsresultat via utbildnings- och informationsaktiviteter.

Silvaboreal har utvecklats till att bli en nationell metadatabas för skogliga fältförsök. Här finns information om de flesta försök vi har i skog och mark i landet. Det finns en koppling till Skogsstyrelsens och Lantmäteriets databaser. På så sätt minskas risken avsevärt för att fältförsök drabbas även av oavsiktliga skador, till exempel att markvärden missat att beakta försöken när skogsvårds- eller avverkningsåtgärder genomförs.

Systemet ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och administreras av Enheten för skoglig fältforskning. Tillsammans med Skogforsk är SLU huvudansvarig för utvecklingen av databasen. SLU och Skogforsk har ca 1 600 registrerade långsiktiga, aktiva fältförsök vardera. Därutöver har skogsbolagen även registrerat egna försök. Tillsammans täcker försöken in ett stort antal frågeställningar kopplade till en rad olika skogs- och naturvetenskapliga ämnesområden. De äldsta försöken är från början av 1900-talet, och många av försöken ingår i långa tidsserier och i mer eller mindre omfattande försöksserier med spridning över hela landet. Materialet är mycket värdefullt och på flera sett unikt, såväl nationellt som internationellt.

Vi jobbar för att Silvaboreal ska bli en efterfrågad och väl använd kunskapsbank över skogliga fältförsök, för såväl forskning och undervisning som det praktiska och även privata skogsbruket. Vi vill öka tillgängligheten av den information som är knuten till försöken och även de demonstrationsytor som finns runt om i landet. På sikt kommer systemet också att bli en ingångskanal till primärdata, och på så vis ge fler tillgång till resultat från försöken. Databasen Silvaboreal ska kunna användas som ett verktyg för att initiera och underlätta ett ökat samarbete mellan skoglig forskning och praktisk skogsbruk.

Introduction

Silvaboreal is a metadata database containing most of the forestry field trials in Sweden. The database is owned by The Swedish University for Agricultural Sciences and maintained by the Unit for Field-based forest research.

Currently, more than 3600 trials are registered in Silvaboreal, from 15 different organisations.

Purpose

Cooperation

The purpose of the system is to increase availability of the information that exists from a broad range of research probjects within forestry in Sweden, as well as to increase cooperation between researchers. Silvaboreal is also an excellent resource for planning excursions.

Securing valuable trials

Silvaboreal is a powerful tool to ensure the survival of important field trials. By using information about the trials geographical location, we can decrease the risk of accidental manipulation (such as clear- cutting).

We are cooperating with The Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen) so that each time they get a report for planned felling, the reported area is compared with our registered trials so that we get advance warning in case there are overlaps.

Keeping a record

Silvaboreal is an easy to use tool for researchers to ensure that documentation on their trials is kept up to date. A registered trial is, for example, less vulnerable to changes to the organisation or changes in staffing.

Feature overview

Searching

Anyone can use Silvaboreal to search for forestry trials. Each trial is classified to make finding something especially interesting easier. The system offers two modes of searching, one based on keywords and one based on geographical location.

Distribution

Researchers can publish data from their trials directly on Silvaboreal, to either be available to the public or only to authenticated users.

WMS-service

All of the geographical data in the database is provided as a WMS-service that you can use directly in your GIS applications. Companies use it when planning felling operations so that they can minimise damage to trials

Laddar bildspel...