Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Myndighet: Skogsstyrelsen

En kunskapsmyndighet i bred samverkan

Skog till nytta för alla

Skogsstyrelsens uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”. Skogsstyrelsens övergripande mål är att stärka naturvärden och möjliggöra ökad avverkning för ett hållbart samhälle, där ett variationsrikt skogsbruk är en förutsättning.

Silvaboreal till nytta för alla

En av Skogsstyrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med rådgivning och kunskapsförmedling till skogsbrukare. De råd och kunskaper vi förmedlar ska vila på vetenskapliga rön och beprövade metoder. Att kunna visa praktiska exempel från försök och demonstationsytor är därför av mycket stort värde, speciellt när det handlar om nya metoder som inte testats i full skala. Det finns också stora pedagogiska fördelar med att kunna jämföra olika behandlingar på samma lokal. Ytor i Silvaboreal kan användas för besök på plats med grupper, och med ny teknik för dokumentation och spridning finns det även många andra möjligheter att utnyttja dem som en resurs för kunskapsuppbyggnad i skogsbruket. Det finns därför ett samhällsintresse av att säkra försöksytor från intrång kopplat till olika skogsbruksåtgärder. Sammanfattningsvis har Skogsstyrelsen behov av och olika roller kopplat till Silvaboreals alla tre huvudsyften:

  • Genom en samlad databas kan försök säkras från att förstöras i dagliga skogsbruksåtgärder samtidigt som störningar i fält minimeras.
  • Försök med tillhörande metadata finns samlade för långsiktig kunskapsuppbyggnad. Det möjliggör att försök aktualiseras och används för att besvara frågeställningar för framtiden.
  • Databasen är en utmärkt källa för att finna lämpliga objekt för exkursioner och rådgivning.

Skogsstyrelsens fastigheter

Skogsstyrelsen förvaltar sedan länge ett antal skogsfastigheter i landet. Flertalet anskaffades som kursgårdar under första halvan av 1900-talet, med inriktning mot praktisk undervisning. De kom samtidigt att tjäna som exempel för nödvändig skogsvård och god skogsskötsel. Fastigheterna åskådliggör mycket av myndighetens traditionella insatser och ansvar, både för intern och extern kunskapsuppbyggnad och rådgivning. Dessa fastigheter har fortsättningsvis goda förutsättningar att spela en fördjupad strategisk roll i den framtida rådgivningen genom att demonstrationsytor och skogsskötselåtgärder av olika slag kan anläggas och följas under lång tid. Silvaboreal är ett bra verktyg för oss att planera och registrera sådana insatser där Skogsstyrelsen också kan vara markvärd.

Skogsstyrelsens försök och ett urval fastigheter

Bakgrundskarta: