Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Tema: Produktion

Virkesproduktionen är central för flertalet skogliga försök och analyser. Under temat produktion återfinns alla de försök och studieobjekt som inte sorterats in under övriga teman. Som inledningsvis framhållits är det en viktig uppgift för fakulteten att skapa och vidmakthålla sådan skog som inte förekommer i det normala skogsbruket, som en beredskap för att kunna belysa nya frågeställningar.

Tema produktion rymmer både experimentella försök som avser att besvara specifika frågor och enstaka produktionsytor där utvecklingen av specifika beståndstyper följs. Exempel på experiment är förbandsförsök, röjningsförsök och gallringsförsök där olika program för reglering av skogens täthet jämförs, trädslagsförsök där utvecklingen för många olika trädslag jämförs under likartade förhållanden på olika marktyper och markberedningsförsök där den långsiktiga effekten av olika former av markbehandling jämförs.

Exempel på enstaka produktionsytor är några av de första ytorna som utlades av skogsförsöksanstalten i början på 1900-talet för att skaffa insikt om produktionsnivåer och utvecklingsförlopp på olika marktyper i landet. Numera ger sådana ytor insikt om hur skogen åldras och påverkas av klimatförändringar. Andra exempel är ytor i urskog där skogens naturliga dynamik studeras samt äldre ytor med alternativa trädslag, t ex ek, bok ask, poppel, silvergran, douglas, lärk, contorta, där bl a virkeskvalitet och inverkan av klimatförändringar kan studeras.

Silvaboreal kan ses som ett levande skogsarkiv där många av objekten har ett ”bäst före”-datum. Flera av de förtecknade objekten har skadats eller av andra orsaker tappat intresse och därför nedlagts. Förteckningen ska efterhand kompletteras med graderingar av prioritet och kvalitet för varje objekt.

Produktionsförsök 791 i Västerbotten: jämförelse mellan ren gran, ren björk och gran under björk.