Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Fastighet: Fagerdal

SLU mottog 1994 fastigheten Fagerdal i Jämtland som en donation av hemmansägare Erik Rönnberg. I samband med detta inrättades en särskild fond. Fagerdal består till stor del av gammal granskog på kalkrik mark. Mer information om skogen på fastigheten och dess natur- och kulturvärden finns på SLUs hemsida.

Hur förvaltas fastigheten?

För att fortsätta förvalta fastigheten i samma anda har styrelsen för Erik Rönnbergs fond beslutat att tillämpa kalhyggesfritt skogsbruk på delar av fastigheten. Målet med förvaltningen är att följa donatorns önskemål om "att främja forskning och information om hur ekonomisk skogsskötsel skall kunna förenas med, och utvecklas under, hänsynstagande till ekologiska krav om väl fungerande skogsekosystem med hög biodiversitet". Styrelsen vill också använda Fagerdal som en resurs för information och kommunikation om forskning kring skogsskötsel och naturvård. Fastigheten används i SLUs undervisning vid Jägmästarprogrammet.

Fastighetens skötsel

Ett omfattande förslag på skötselåtgärder har tagits fram av en projektgrupp bestående av medarbetare vid SLU, Länsstyrelsen i Jämtland och Skogssällskapet. Detta arbete initierades med en exkursion i Fagerdal 2012, där synpunkter inhämtades från olika skogliga aktörer inom privata och statliga organisationer. I syfte att tillföra brandmiljöer till fastigheten och samtidigt gynna naturlig föryngring av lövträd och tall från frö, utfördes vintern 2015/16 en avverkning som medger bränning under överståndare av tall. Vidare har demonstrationsytor med olika nivåer av exploaterande huggning i 130-årig grandominerad skog etablerats. Syftet med demonstrationsytorna är kunna förevisa effekter på återväxt och beståndsstruktur.

Intresserad att nyttja Fagerdal för undervisning eller försöksändamål?

Lärare och forskare erbjuds möjligheten att nyttja fastigheten för projekt som syftar till att studera effekterna av alternativa skötselmetoder på produktion och biologisk mångfald. Projekt som studerar ekonomiska och tekniska aspekter av alternativt skogsbruk är också välkomna. Fonden tar löpande emot förslag och styrelsen vill gärna se en långsiktighet vid försöksutläggning på fastigheten.

Har du frågor? Kontakta Göran Hallsby: 090-7868470