Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Tema: Hyggesfritt

Tema hyggesfritt skogsbruk innehåller försöks- och demonstrationsytor där alternativa avverkningsmetoder till det traditionella trakthyggesbruket studeras. Det handlar om ett brukande utan att skogen kalavverkas.

Förväntningarna och kraven på skogens ekosystemtjänster växer. Förutom råvara till sågverk och massaindustri efterfrågas andra värden så som biodiversitet, rekreation/ hälsa och andra näringars önskemål. Samhällets önskemål om ett bredare synsätt ökar intresset och behovet av att sköta skogen med kompletterande metoder till trakthyggesbruk.

Exempel när hyggesfritt skogsbruk kan vara ett alternativ

Hyggesfri skötsel kan i vissa fall fungera som en kompromiss när olika intressen ska samsas inom ett och samma område. Avverkning av skog i ett schackrutigt mönster (en ruta är i storleksordningen 0,15 ha) är ett exempel på en försöksdesign där flera värden tillgodoses.

  1. Skogskänslan finns kvar och det kan vara ett alternativ när man vill ta hänsyn till sociala värden.
  2. Avverkningsmönstret är gynnsamt för kontinuitet av mark- samt hänglavar och lämpar sig därför väl i kombination med rennäring.
  3. Produktionsminskningen är, enligt inledande studier, begränsad jämfört med trakthyggesbruk och avverkningen kan skötas rationellt.

De arter/artgrupper som har störst behov av hyggesfria alternativ är de som behöver fukt, skugga och platsbunden kontinuitet av träd. Ett exempel där hyggesfritt skogsbruk lämpar sig väl, är skog som ansluter till värdekärnor som är beroende av en ”stötdämpande” skyddszon.

Gransumpskogen i den hyggesfria delen utgörs av en ca 70-årig, gallrad och något skiktad granskog på fuktig mark. Lämplig skötsel kan vara återkommande uttag med inriktning på de grova träden, samtidigt som man bevarar/förstärker skiktningen. Ett alternativ kan också vara skärmställning. Syftet/värdet är att skydda klimatet för fukt- och skuggföredragande arter i nyckelbiotopen.