Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Samverkan

Är du intresserad av att tillhandahålla försöksmark? Ta gärna kontakt med oss!

SLU och Enheten för skoglig fältforskning

Enheten för skoglig fältforskning bildades 2003 med syfte att vara en resurs för SLU:s skogliga forskning i fält. Den ska förvalta och utveckla långsiktig, kvalitetssäkrad fältforskningsverksamhet och fortlöpande miljöanalys samt upprätthålla en ändamålsenlig organisation med fältforskningsstationer och försöksparker. Enheten har på uppdrag av fakulteten för skogsvetenskap ansvaret att förvalta de långsiktiga skogliga fältförsöken vid universitetet.

Skogforsk

Skogforsk ska tillföra tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart svenskt skogsbruk och på så sätt säkerställa viktiga samhällsmål. För egen del använder de databasen i första hand för att kunna ha en bra dialog med markvärdarna.

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen har varit delaktig i utformandet av en modernare version av Silvaboreal. Skogsstyrelsen använder databasen för att registrera egna demonstrationsytor, vilka används i utbildnings- och informationssammanhang. Insatser på Skogsstyrelsens egna fastigheter kan också med fördel planeras och registreras med Silvaboreal som verktyg.

Skogsbolagen

Sveaskog har ett stort antal försök samt försöksparker på sin mark. För att underlätta hanteringen av dessa både ur markägar- och försöksägarperspektiv, medverkar Sveaskog i arbetet med Silvaboreal. Under olika teman i databasen finns ytterligare information om ingående samarbetspartners.

Rutin avverkningsanmälningar

Under våren 2016 utvecklades en rutin där inkomna avverkningsanmälningar till Skogsstyrelsen kan stämmas av mot ett GIS-skikt innehållande information om skogliga vetenskapliga fältförsök. Arbetet har skett i samarbete mellan Skogsstyrelsen, SLU och Skogforsk. I de fall en avverkning bedöms kunna påverka (skada) ett försök behöver försöksansvarig person kunna komma i kontakt med ombudet för att närmare kunna diskutera avverkningens utförande.

Karttjänst

Vi distribuerar kartskikt via internet med information från Silvaboreal om var våra skogliga fältförsök är lokaliserade. Den vägen har markvärdarna alltid tillgång till den senaste informationen om försöken i samband med verksamhetsplanering ute i skogen. Med hjälp av en WMS-lösning tillhandahåller vi två kartskikt, dels ett punktskikt som visar var försöket är beläget enligt Silvaboreal, dels ett polygonskikt som ska visa försökens utbredning i fält.

Information om hur du kommer åt WMS och WFS-tjänsterna hittar du under handledning.